logotyp
8 - (8)

Aktuality

Nabídka volného místa

Od 1. září 2021 přijmeme paní učitelku/pana učitele na výuku českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s dějepisem.

Nabízíme prostředí moderní školy v krásné přírodní zahradě s dobrým kolektivem žáků i pracovníků.

Těšíme se na váš profesní životopis, praxe a reference vítány, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme profesní růst, skvělou kuchyni, vlídné a přátelské zacházení.

Zápis k předškolnímu vzdělávání - rozhodnutí

Hromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzděláváníHromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

eTwinning

V těchto dnech v naší škole končíme projekt eTwinning, do kterého jsme se letos zapojili se sedmáky a osmáky. Letos jsme vybrali aktuální téma Covid 19 Abnormal - Not me a připojili se k několika dalším školám z Turecka, Rumunska a Polska. 

Původně jsme si tímto projektem chtěli jen trochu oživit distanční výuku a navázat nové kontakty na komunikaci v angličtině, ale záhy jsme zjistili, že jsme našli tým velice akčních tureckých kolegů. 

Od dubna jsme tedy intenzivně každý týden pracovali na zadaných úkolech, zkoušeli různé zajímavé aplikace a programy na vytváření loga, sloganu, kreslili jsme obrázky a dělali koláže. Měli jsme dokonce několik online setkání se studenty z ostatních škol. 

Ke konci projektu se už pracovalo v týmech namíchaných z různých evropských škol a vymýšlela se společná báseň Akrostich. Závěrečná práce bylo vytvoření společné elektronické online knihy o hrdinovi v době Covidu. 

(Odkaz ke shlédnutí eBooku zde:

https://www.storyjumper.com/book/showframe/108318616/60afcea9b4744#page/1 )


Práce všech škol zapojených do projektu možné si prohlédnout v této online výstavě, i naše škola zde má několik svých panelů.

https://www.emaze.com/@AOTQWLFIW/welcome-to-the-exhibition-of-e-twinning-prject-covid-19


Děkuji všem zúčastněným žákům z naší školy za snahu a aktivitu, s jakou se do projektu zapojili, za jejich volný čas, který museli obětovat někdy i o víkendu nebo po večerech, kdy byla jedinečná možnost sejít se s partnery z různých časových pásem. Myslím si, že se jim investovaná energie v životě rozhodně bude hodit!


Hana Rezková

 

Volby do školské rady na období 2021 - 2024

Informace k volbámInformace k volbám

NávratkaNávratka

Projekt Společný jazyk – společná budoucnost

ZŠ Čestice navázala v rámci  projektu podporovaného Evropskou unií v tomto školním roce nové partnertství se základní školou Grundschule Schönberg v Bavorsku. Čestické děti se mohly přihlásit do nepovinného kroužku němčiny. Na bavorské straně probíhá kroužek češtiny.

Výuka začala v říjnu minulého roku. Smyslem projektu je, aby se děti naučily základům jazyka našich sousedů, poznaly nové kamarády a jejich zemi. To vše při osobním setkávání. Tomu ovšem nepřála koronavirová situace. Vyučování probíhalo online, společná akce byla nakonec uspořádána také online.

Děti se tak konečně mohly setkat se svými německými vrstevníky. V úterý 18. května 2021 se na platformě DINA.international uskutečnila společná jazyková animace.

Celou akci provázeli česky a německy 2 jazykoví moderátoři. Nejprve se děti navzájem představily, střídavě v němčině a češtině, poté si zahrály několik jazykových a pohybových her, také střídavě v češtině a v němčině. Na otázku moderátorů, jak se jim setkání líbilo,  hodnotili všichni palcem nahoru. Na závěr děti vyjádřily přání, aby se mohly setkat osobně.

Projekt pokračuje ještě příští školní rok, tak doufejme, že k osobním kontaktům dojde.

Děti prožily příjemné odpoledne se svými novými německými kamarády, něco nového se naučily, získaly praktickou zkušenost s cizím jazykem a hlavně mají motivaci k učení se němčiny.

Byli jste moc šikovní, milí malí němčináři, mám z vás radost!

Dana Křížová

lektorka

Provoz od 24. května 2021

Na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 24. května povolena osobní přítomnost:

 • všech dětí v MŠ – bez testování a roušek
 • všech žáků ZŠ - testování 1x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory


Obědy budou automaticky přihlášeny.

Tělocvik online

Tělocvik online - Challenge byla zábavná sportovní výzva s cílem motivovat děti k pohybu a týmové spolupráci. Pořadatelem byla Wannado, z. s. (sportovní organizace přivádějící děti a mládež ke sportu a aktivnímu životnímu stylu). Výzva byla určena pro všechny třídy základních škol a proběhla 12.-30. 4. 2021. Každý všední den obdržela třída e-mailem jeden sportovní úkol. Cílem bylo splnit jako tým (třída) všech 15 úkolů.

Celkem se zúčastnilo 834 tříd ze 167 škol. Balíčky sportovních potřeb bude odměněno 100 nejaktivnějších tříd a třídy na 1.-3. místě navíc získají bonusové odměny. Vítězná třída z Roudnice nad Labem získala 111,67 bodů.

Z naší školy se přihlásily 2. třída, 3. třída, 4. třída, 6. třída a 7. třída. Se 100,00 body obsadila 26. místo 4. třída (paní učitelka Hartlová) a 77. místo s 87,14 body 3. třída (paní učitelka Bártíková). Tyto třídy získaly sportovní potřeby do hodin TV, které nám organizátoři pošlou v září.
Gratulujeme.

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy bude provoz mateřské školy na období hlavních prázdnin školního roku 2020/21 přerušen od pondělí 12. 7. 2021 do pátku 20. 8. 2021. Otevřeno bude opět od 23. 8. 2021.

Provoz od 17. května 2021

Na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 17. května povolena osobní přítomnost:

 • všech dětí v MŠ – bez testování a roušek
 • všech žáků 1. stupně ZŠ - testování 1x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory
 • žáků druhého stupně ZŠ rotačně:

               6. a 7. třída – testování 2x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory

 Obědy budou automaticky přihlášeny.

Provoz od 10. května 2021

Na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 10. května povolena osobní přítomnost:

 • všech dětí v MŠ – bez testování a roušek
 • žáků prvního i druhého stupně ZŠ rotačně:

               1. a 2. třída – testování 1x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory

               8. a 9. třída – testování 2x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory

Obědy budou automaticky přihlášeny.

Provoz školy od 3. května 2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nedochází v našem kraji ke změnám v omezení provozu škol.

Osobní přítomnost v týdnu od 3. 5. mají umožněnou:
 • MŠ - předškoláci
 • ZŠ - třetí, čtvrtá a pátá třída (ostatní třídy distanční vzdělávání)

Nově se bude provádět testování jedenkrát týdně. Test se provede první den přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu.

Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu. Ve službách nebo pro účely amatérského sportu postačí čestné prohlášení zákonného zástupce.

Zápis k povinné školní docházce - rozhodnutí

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Čestice pro školní rok 2021/2022 proběhl podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí v období mezi 2. - 28. 4. 2021. Žádosti byly doručeny poštou a osobním předáním ve škole v domluveném termínu a čase. Celkem bylo přijato 14 žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, z toho ještě rodiče jednoho dítěte uvažují o odkladu začátku povinné školní docházky, a 1 žádost o odklad začátku povinné školní docházky. 

Všem žádostem bylo vyhověno.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Zápis se koná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34 odst. 2

 od středy 5. května do středy 12. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona). 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 1. do datové schránky školy: anhmcjz 
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): zscestice@tiscali.cz
 3. poštou: Základní škola a Mateřská škola Čestice, 387 19 Čestice 148
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit termín a čas na tel: 776 760 088, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Další informace 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.. 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. 

 

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy  

Čestice, 25. března 2021                                          

Nové testy

Od přístího týdne se ve škole změní druh testů, budou se používat testy Singclean. Způsob odběru vzorku zůstává stejný.

Informace k návratu a testování dětí a žáků od 12. 4. 2021

Přítomnost na prezenční výuce dětí a žáků od 12. 4. 2021 bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví podmíněna testováním. Dětem a žákům, kteří se testování neúčastní, bude nadále osobní přítomnost na vzdělávání zakázána.

Testování bude probíhat samoodběrem 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek před první vyučovací hodinou. V případě absence proběhne otestování bezprostředně po příchodu do školy.

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce či jiné osoby, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

K testování se může dostavit dítě nebo žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti či žákovi distanční způsob vzdělávání.

Dítě nebo žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace.

V příloze naleztene informační leták k testování, instruktážní leták a odkaz na instruktážní video. Žádáme vás o společné shlédnutí videa s vaším dítětem.

Pro rodiče žáků: Žádáme vás o posouzení, zda plánujete osobní přítomnost ve škole při tomto samoodběru nebo u vás převažuje názor, že vaše dítě zvládne tuto činnost ve třídě samo za přítomnosti pedagogického pracovníka. V případě, že zamýšlíte osobní přítomnost ve škole, dejte nám prosím nezávazně vědět (prostřednictvím Školy OnLine).

Rodiče, kteří pracují v níže uvedených profesích, mají nárok na umístění dítěte do MŠ a žáka do školní družiny v týdnech, ve kterých má jejich dítě distanční výuku. V případě splnění podmínek a vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Profese:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,

• příslušníci ozbrojených sil,

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Testovat se nemusí následující osoby:

• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

• Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Ranní i odpolední školní družina bude pro prezenčně vzdělávané žáky zajištěna.

Jídelna bude v obvyklém provozu pro žáky, kteří budou mít prezenční výuku. Obědy jsou automaticky přihlášeny, pokud nebudete mít zájem, odhlašte si je. Pro ostatní zůstává v platnosti možnost odebrání oběda do jídlonosiče.

Nadále platí povinnost pro všechny dospělé osoby pohybující se v budovách naší školy nosit respirátor a pro žáky respirátor nebo chirurgickou roušku.

Děti v předškolním vzdělávání nemají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Návrat dětí a žáků od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací k prezenčnímu vzdělávání:

- děti, které mají povinné předškolní vzdělávání
- žáci 1. stupně ZŠ rotačním způsobem, první týden žáci 1. a 2. třídy, následující týden žáci 3. - 5. třídy


Informace o způsobu návratu a povinném testování upřesníme do konce pracovního týdne.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Čestice pro školní rok 2021/2022 proběhne podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí v období mezi        6. - 28. 4. 2021.

Vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list a kopii rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy:
   anhmcjz

2. e - mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
   na email: zscestice@tiscali.cz

3. poštou na adresu:
   Základní škola a Mateřská škola Čestice
   387 19 Čestice 148

4. osobní podání:
   v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit termín a čas na telefonu: 776 212 288, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Osobně bude možné  podat žádost každou středu mezi 6. – 28. 4. 2021 v předem dohodnutém čase, po dohodě i v jiné dny.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Věřím, že se situace zlepší natolik, že se sejdeme ještě před koncem školního roku ve škole.

 Mgr. Martina Kalová

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 
Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci).

Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Ošetřovné:  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání, nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek.

Žáci a děti (předškoláci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem mají možnost odebrat oběd i v době distanční výuky. Pokud o obědy máte zájem, přihlašte si je ve školní jídelně telefonicky (773 337 611) nebo mailem (mikesova@skolacestice.cz) nejpozději do pondělí 1. 3. 2021 do 7:00.

Povinné nošení respirátorů nebo chirurgických roušek

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. února 2021 je povinnost pro všechny osoby pohybující se v budovách naší školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo chirurgickou roušku.

Toto opatření se nevztahuje na děti v mateřské škole.

Přihláška na střední školy

Formulář zdeFormulář zde

Prodloužení opatření

Na základě rozhodnutí vlády bude provoz školy pokračovat do odvolání ve stávajícím režimu.

Provoz školy od 4. ledna 2021

Provoz mateřské školy:

 • Je zachován jako doposud.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

 Provoz základní školy:

 • Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Obědy mají všichni od 4. 1. 2021 přihlášeny. Pokud nebudou ve škole, prosíme včas odhlásit.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. U žáků 3.-9. tříd budou obědy od 4. 1. 2021 plošně odhlášeny. Pokud chtějí žáci odebírat stravu, musí se znovu přihlásit do 31. 12. 2020.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Ranní i odpolední školní družina bude pro prezenčně vzdělávané žáky zajištěna.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Změna ceny stravného pro veřejnost

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně ceny oběda pro cizí strávníky.

Obnova a modernizace vybavení tělocvičny

Naší škole se podařilo získat z dotačního programu Jihočeského kraje  pro rok 2020 Podpora sportu – Opatření č. 3 - Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč na projekt Obnova a modernizace vybavení tělocvičny. Finanční prostředky jsme použili na nákup vybavení do tělocvičny. Finanční spoluúčast zřizovatele je 10 911,- Kč. Z celkových prostředků 40 911,- Kč byla zakoupena gymnastická kladina, dopadová žíněnka pro přeskok, halové fotbalové branky, sítě do florbalových branek, volejbalová síť s lankem, agility žebřík a  tréninkové překážky Spartan Multi pro zlepšování koordinace a pohybových dovedností našich žáků. Nové pomůcky zcela jistě pomohou zkvalitnit tělesnou přípravu našich žáků.

Mgr. Roman Heimlich, učitel ZŠ a MŠ Čestice.

Přeměna zahrady ve školce

Pozvánka na podzimní brigádyPozvánka na podzimní brigády

Roušky i při vyučování

Vážení rodiče,

s účinností od pátku 18. září 2020 se pro žáky i učitele druhého stupně v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Ochrana dýchacích cest nebude vyžadována při vzdělávacích aktivitách, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, hra na dechové nástroje apod. Pro žáky a učitele prvního stupně se režim nemění, roušky budou nadále nosit jen ve společných prostorách školy. 

Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí po návratu ze školy. Děkujeme za pochopení.

Exkurze Ekofarma Horní Chrášťany u Lhenic (2. + 3. třída)

V rámci projektu Skutečně zdravá škola navštívili dne 17. 9. 2020 žáci 2. a 3. třídy Ekofarmu v Horních Chrášťanech u Lhenic. Děti zažily jeden krásný den na farmě, kde si mohly nakrmit i pohladit některá zvířata. Součástí exkurze byla i ochutnávka zdejších produktů.

Foto z exkurze:

 

Nemocné děti a žáci

Vážení rodiče,

v tomto týdnu nám přišlo do školy několik nemocných dětí se zvýšenou teplotou a příznaky akutního onemocnění (rýma, kašel). Prosíme, abyste do školky a školy posílali pouze zdravé děti a žáky. Věnujte pozornost přiloženému návodu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Důležité upozornění

S platností od 1. 9. 2020  končí na naší škole sběr papíru a baterií. Nadále využívejte služeb sběrného dvora v obci.
Děkujeme.

Roušky ve škole

Vážení rodiče,
ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo na základě doporučení expertů a jejich týmů o plošném zavedení roušek ve vnitřních prostorách od čtvrtka 10. 9. 2020. Detaily rozhodnutí oznámí ministerstvo v průběhu dne.
Vyčkáme upřesnění ministerstva školství, nicméně od zítra musí být žáci do školy vybaveni dvěma rouškami a sáčkem k jejich ukládání. 
V základní škole není možné doprovázet žáky do vnitřních prostor. Záležitosti žáků je nutno vyřizovat dálkově (telefonicky, emailem, eŽK). Vstup cizích osob bez předchozí domluvy s ředitelstvím školy je zakázán.
Děkuji za pochopení
Martina Kalová

Čestický brambor 2020

PozvánkaPozvánka

Změny ve školních řádech

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 platí nový Školní řád (https://www.skolacestice.cz/soubor-skolni-rad-platny-od-1-zari-2020-20-.pdf). Věnujte prosím zvýšenou pozornost zejména níže uvedeným bodům, Dodatku ke školnímu řádu na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-ke-skolnimu-radu-na-skolni-rok-2020-2021-256-.pdf) a Dodatku k řádu školní družiny na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-k-radu-skolni-druziny-na-rok-2020-2021-257-.pdf).

I. Práva a povinnosti žáků
   Chování žáka - 4. Mobilní telefony
IV. Docházka do školy - 13. a 14. Distanční vzdělávání

Děkujeme za spolupráci.

Změna průběhu prvního dne školního roku 2020/21

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci a nepříznivému počasí se 1. září 2020 neuskuteční slavnostní shromáždění.

V 7:30 tedy žáky 2. – 9. ročníku přivítají  třídní učitelé v kmenových třídách.

Pro prvňáčky a jejich doprovod bude připraveno slavnostní zahájení ve třídě. Přivítá je i pan starosta Milan Žejdl. První den pro naše prvňáčky bude končit kolem 9. hodiny a oběd mají v tento den odhlášen.

Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do školy měli nasazené roušky.

Věříme, že opatření, která činíme především v zájmu co největší bezpečnosti dětí, chápete a že si první školní den všichni užijeme.

Školní rok 2020/2021 v naší škole

Náš Náš "manuál"

Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. 9. 2020 v 7:30 hodin zahájíme školní rok 2020/2021 slavnostním přivítáním prvňáčků a ostatních žáků na zahradě školy. Pokud bude nepříznivé počasí, slavnostní zahájení proběhne v respiriu školy, v tomto případě by všichni účastníci shromáždění měli mít roušky.  První školní den budou žáci končit po 3. vyučovací hodině.

Od středy 2. 9. 2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Školní družina zahájí pro přihlášené žáky svůj provoz v úterý 1. 9. 2020 (6:30 - 16:00).

Vstup do areálu bude po dobu přístavby školy zadním vchodem.

Těšíme se na Vás a přejeme pohodový a úspěšný návrat do školních lavic!

Obědy a platba stravného

Vážení rodiče,

děti, které mají platbu obědů inkasem a odevzdaly přihlášku ke stravování mají automaticky obědy přihlášené od úterý 1. září 2020 .   

V hotovosti je možné zaplatit obědy na měsíc žáří od pondělí 24. srpna od 7 do 14 hodin  ve školní jídelně.

Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21, můžete si ji vyzvednout ve školní jídelně či na stránkách základní školy - https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50 a odevzdat osobně nebo poslat na adresu mikesova@skolacestice.cz.

Případné dotazy volejte 773 337 611 nebo pište na adresu mikesova@skolacestice.cz 

Stravné a úplata

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v době uzavření Základní školy a mateřské školy Čestice budou odečteny postupně ze stravného na měsíc květen, červen a září 2020.   

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2020.

   
Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                        

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2020.

                                                                                                                       

Platba obědů na září 2020 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2020 

-       v hotovosti od 24. srpna 2020

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu

Po dohodě se zřizovatelem bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben
a květen 2020 prominuta.

Úplata za školní družinu nebude za březen až červen 2020 vybírána.

 
Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová


Děkujeme Vám za pochopení.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak.

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola Čestice,

387 19 Čestice 148

 

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty

zscestice@tiscali.cz

Datová schránka

anhmcjz

Další možnosti elektronické komunikace

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.


Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek
obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy