logotyp

Aktuality

Testování

Vážení rodiče, testování dětí bude ve škole probíhat každé pondělí až do odvolání.

Modernizace vybavení družiny

Naší škole se podařilo získat z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021 – finanční prostředky ve výši 45 000,- Kč na projekt Modernizace vybavení družiny. Finanční spoluúčast zřizovatele je 11 789,- Kč. Z celkových prostředků 56 789,- Kč jsme nakoupili stavebnice a výtvarné stolky. Při výběru stavebnic jsme se soustředili nejen na to, aby šly stavět dle plánku (děti se učí v plánku číst), ale i dle jejich fantazie. Všechny stavebnice rozvíjí technické schopnosti, motoriku, představivost. Stavebnice jsou plně využity, každý den po dobu trvání družiny. Výtvarnými stolky jsme doplnili vybavení družiny. Jejich používání nám usnadní práci, v dětech rozvíjí samostatnost (děti si věci berou samostatně a učí se je po dokončení práce vracet zpět na své místo a udržovat je v pořádku).

Vychovatelky školní družiny ZŠ Čestice

Fotogalerie

Seminář a degustace v rámci Skutečně zdravé školy

Pokud covidová situace dovolí, proběhne v rámci programu Skutečně zdravá škola v úterý 23. 11. 2021 praktický seminář pro kuchařky spojený s ochutnávkou pro veřejnost Jak vařit z čerstvých sezónních potravin. Tímto Vás zveme do školní jídelny na degustaci, která proběhne od 16:30 do 17:30 hodin, případně i na samotný seminář začínající v 13:30 hodin. Svou účast prosíme nahlašte na adrese kalova@skolacestice.cz nebo na tel. číslech 776 212 288 a 777 126 030 nejpozději do pátku 19. 11. 2021 do 12:00 hodin.
Těšíme se a doufáme v hojnou účast.

Čestický brambor - vyhodnocení

Do letošního dvacátého sedmého ročníku soutěže Čestický brambor bylo přihlášeno 161 výtvarných a 40 literárních prací. Jedná se o literárně-výtvarnou soutěž, v níž soutěží žáci ve čtyřech kategoriích rozdělených podle věku. Do první kategorie patří práce dětí první až třetí třídy, do druhé kategorie řadíme práce žáků čtvrté a páté třídy, do třetí kategorie náleží žáci šesté a sedmé třídy a ve čtvrté kategorii soutěží účastníci z osmé a deváté třídy. Literární část soutěže je rozdělena na prózu a poezii. Výtvarná část je rozčleněna na práce jednotlivců, skupin a díla prostorová.

Tentokrát děti psaly a výtvarně tvořily na téma Přichází v tisících převlecích. Soutěže se zúčastnilo dvanáct škol ze Strakonicka i Příbramska a Prachaticka – základní školy z Březnice, Cehnic, Čestic, Katovic, Strakonic (Dukelská, F. L. Čelakovského, Krále Jiřího z Poděbrad, Povážská), Střelských Hoštic, Radomyšle a Volyně, dále Gymnázium Strakonice a Domov Petra Mačkov.

Výtvarné práce hodnotili vyučující Marcela Ouředníková, Eva Žejdlová a malíř Petr Mitro, literární příspěvky posoudili učitelé Jitka Bártíková, Barbora Tomanová, Petr Ryšlavý a ředitelka školy Martina Kalová.

Slavnostní vyhlášení vítězných prací se letos vzhledem k nepříznivé covidové situaci neuskuteční, výsledky obdržely jednotlivé školy. Vítězové soutěže dostanou ceny osobně do konce listopadu.

Mgr. Petr Ryšlavý

Galerie vítězných prací

Covid ve škole a testování 8. a 15. listopadu

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu více případů Covid-19 pozitivně testovaných osob ve škole Vás žádáme, abyste v případě respiračních potíží neposílali své dítě do školy a kontaktovali lékaře.

Žádost o ošetřovné z důvodu nařízení karantény

Pokud je nařízena karanténa celé třídě, vystaví škola na žádost rodičů dítěte do 10 let formulář Žádost o ošetřovné. V případě potřeby volejte na telefonní čísla 776 212 288 nebo 777 126 030.

Oznámení o ředitelské volnu

Vážení rodiče,

podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a po dohodě se zřizovatelem školy vyhlašuji volné dny na pondělí 25. 10. a úterý  26. 10.2021 z důvodu stavebních úprav ve třídách v budově základní školy.

Provoz školní družiny bude pro přihlášené žáky zajištěn od 6:30 do 16:00 hodin (při minimálním počtu 10 žáků).

V době ředitelského volna nemá žák nárok na dotovaný oběd. Cena oběda v tyto dny bude 75,- Kč.

Zájem o pobyt ve školní družině včetně obědů budou zjišťovat vychovatelky školní družiny v následujících dnech.

Děkuji za spolupráci.

Martina Kalová

Den s obnovitelnými zdroji

V úterý 21. září se žáci 8. a 9. ročníku Základní školy Čestice se svými třídními učiteli zúčastnili exkurze do volyňské VOŠ a SPŠ. Projektu Den s obnovitelnými zdroji se rovněž účastnili žáci ZŠ Čkyně. Střední průmyslová škola ve Volyni se zaměřuje na stavební odvětví, výrobu nábytku i umělecký design – právě tyto obory mohou být atraktivní pro žáky vyšších ročníků při volbě budoucího studia i povolání.

V úvodní části programu, pořádané v přednáškovém sále střední školy, byli žáci seznámeni s problematikou obnovitelných zdrojů energie, jimiž se škola dlouhodobě zabývá. Součástí přednášky byla zajímavá prezentace i soutěž o drobné odměny. Následně si pedagogové střední školy žáky rozdělili do skupin, v nichž se žáci seznámili se školou a podrobněji poznali její studijní obory. Mohli si tak prohlédnout přístroj na vyměřování místností, model auta na vodíkový pohon či model tepelného čerpadla, vyzkoušeli si práci v truhlárně nebo sestavovali nábytek na monitoru počítače. Nechyběla ani prohlídka učeben, tělocvičny, knihovny či posilovny.

Žáci poznávali obnovitelné zdroje, studijní obory i prostory průmyslové školy interaktivním, velmi zajímavým způsobem. V prezentaci o energii viděli mnoho animací a fotografií, za správné odpovědi nebo rychlé sestavení dřevěné kostky z dílků dostali např. malý hlavolam nebo propisku. Na památku si odnesli unikátní pravítko s vlastním jménem z 3D tiskárny a příručku s užitečnými informacemi z několika předmětů. Škola pro ně také ve své jídelně připravila oběd.

Exkurze žáky zaujala, především je bavily soutěže i možnost vyzkoušet si různé obráběcí stroje. Možná jim pomůže také v rozhodování o budoucím studiu a povolání.

Petr Ryšlavý a Roman Heimlich

Fotogalerie

První školní den roku 2021/2022

Nový školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás seznámila s pravidly souvisejícími s bezpečným provozem školy na začátku školního roku. Předem Vám i dětem děkuji za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Martina Kalová

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty rouškou nebo respirátorem.

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Více případně zde https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

První test se provede ve středu 1. září mimo prvního ročníku (ve čtvrtek 2. září pak testy prvního ročníku), a dále se testuje v termínech pondělí 6. září a čtvrtek 9. září 2021. Platí samozřejmě stále možnost asistence rodičů při testech žáků 1.-3. tříd.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, bez výuky tělocviku ve vnitřních prostorech, zpěvu a dodržením rozestupů). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost  žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZD.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Škola bude poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Plné znění materiálu, lze získat zde https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

V případě dalších otázek se prosím obraťte přímo na Ministerstva školství či zdravotnictví, která závazné pokyny pro školy vydávají.

Školní jídelna

První školní den bude oběd zajištěn pro žáky 2. až 9. ročníku, kteří ho budou mít do 31. 8. zaplacen (hotově nebo inkasem). 

Školní družina

Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole. Provoz školní družiny bude zahájen již od 1. září.

Organizace prvního týdne

První ročník
1. září proběhne pokud možno normální první školní den. Vyučování začne v 7:30 hodin a skončí přibližně v 9:00 hodin. Prvňáčci si s sebou vezmou aktovku, přezůvky a zámeček na skříňku do šatny.  Prosíme o omezení doprovodu žáků na co nejmenší počet dospělých. Všichni členové doprovodu musí mít po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídě) nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor). Prvňáci mají ochranu dýchacích cest (rouška/respirátor) pouze ve společných prostorách, ve třídě nemusí.

2. září budou žáci testováni ve třídě za asistence paní učitelky nebo za přítomnosti rodičů. Výuka od tohoto dne bude probíhat podle rozvrhu.

Druhý až devátý ročník
První školní den budou žáci končit po třetí vyučovací hodině. 2. a 3. září bude vyučování ukončeno nejdéle po páté vyučovací hodině.  

 

 

POKOS - 25. 6. 2021

V pátek 25. 6. 2021 se šest žáků z naši školy zúčastnilo krajské soutěže POKOS (Příprava občana k obraně státu) v Českých Budějovicích. Soutěže se mohlo zúčastnit jen vybraný počet družstev (max. 6). Naše družstvo, ve složení Iveta Vávrová, Tereza Hradecká, Barbora Zdeňková, Matěj Čajan, Lukáš Grabmüller a Radek Nikodem, obsadilo 1. místo.

Foto

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťákyVe středu 30. 6., poslední den školního roku 2020/2021, jsme se s dojetím rozloučili s letošní devátou třídou. Našim 20 absolventům nejprve popřál starosta Milan Žejdl, štěstí v budoucím studiu i životě jim popřála paní ředitelka naší základní školy a poté obdrželi své poslední vysvědčení od třídní učitelky Barbory Tomanové a šerpu od paní učitelky Julie Pomahačové. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také krásná prezentace žáků deváté třídy, ve které jsme se dozvěděli základní údaje o budoucím studiu, ale také vtipné charakteristiky každého z žáků následované fotografiemi z dětství. Spousta z nás uronila nejednu slzu dojetí, neboť se nám po této partě bude stýskat. 

Žáci 1. - 8. třídy se pak spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde obdrželi svá vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se na závěr rozloučili tradičním špalírem.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost a spolupráci v době mimořádných opatření.

Všem žáků přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na Vás 1. září ve školním roce 2021/2022.

Foto

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v měsíci květnu a červnu 2021 budou odečteny ze stravného na měsíc září 2021.

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti do 30. 6. 2021 nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2021.

Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2021/22  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                       
Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2021.

Platba obědů na září 2021 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2021

-       v hotovosti od 23. srpna 2021

Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová

Nabídka volného místa

Od 1. září 2021 přijmeme paní učitelku/pana učitele na výuku českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s dějepisem.

Nabízíme prostředí moderní školy v krásné přírodní zahradě s dobrým kolektivem žáků i pracovníků.

Těšíme se na váš profesní životopis, praxe a reference vítány, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme profesní růst, skvělou kuchyni, vlídné a přátelské zacházení.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak.

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola Čestice,

387 19 Čestice 148

 

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty

zscestice@tiscali.cz

Datová schránka

anhmcjz

Další možnosti elektronické komunikace

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.


Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.
obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy