logotyp

2021/2022

Nabídka volného místa

Od 1. září 2021 přijmeme paní učitelku/pana učitele na výuku českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s dějepisem.

Nabízíme prostředí moderní školy v krásné přírodní zahradě s dobrým kolektivem žáků i pracovníků.

Těšíme se na váš profesní životopis, praxe a reference vítány, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme profesní růst, skvělou kuchyni, vlídné a přátelské zacházení.

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v měsíci květnu a červnu 2021 budou odečteny ze stravného na měsíc září 2021.

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti do 30. 6. 2021 nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2021.

Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2021/22  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                       
Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2021.

Platba obědů na září 2021 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2021

-       v hotovosti od 23. srpna 2021

Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťákyVe středu 30. 6., poslední den školního roku 2020/2021, jsme se s dojetím rozloučili s letošní devátou třídou. Našim 20 absolventům nejprve popřál starosta Milan Žejdl, štěstí v budoucím studiu i životě jim popřála paní ředitelka naší základní školy a poté obdrželi své poslední vysvědčení od třídní učitelky Barbory Tomanové a šerpu od paní učitelky Julie Pomahačové. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také krásná prezentace žáků deváté třídy, ve které jsme se dozvěděli základní údaje o budoucím studiu, ale také vtipné charakteristiky každého z žáků následované fotografiemi z dětství. Spousta z nás uronila nejednu slzu dojetí, neboť se nám po této partě bude stýskat. 

Žáci 1. - 8. třídy se pak spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde obdrželi svá vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se na závěr rozloučili tradičním špalírem.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost a spolupráci v době mimořádných opatření.

Všem žáků přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na Vás 1. září ve školním roce 2021/2022.

Foto

POKOS - 25. 6. 2021

V pátek 25. 6. 2021 se šest žáků z naši školy zúčastnilo krajské soutěže POKOS (Příprava občana k obraně státu) v Českých Budějovicích. Soutěže se mohlo zúčastnit jen vybraný počet družstev (max. 6). Naše družstvo, ve složení Iveta Vávrová, Tereza Hradecká, Barbora Zdeňková, Matěj Čajan, Lukáš Grabmüller a Radek Nikodem, obsadilo 1. místo.

Foto

Nový školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás seznámila s pravidly souvisejícími s bezpečným provozem školy na začátku školního roku. Předem Vám i dětem děkuji za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Martina Kalová

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty rouškou nebo respirátorem.

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Více případně zde https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

První test se provede ve středu 1. září mimo prvního ročníku (ve čtvrtek 2. září pak testy prvního ročníku), a dále se testuje v termínech pondělí 6. září a čtvrtek 9. září 2021. Platí samozřejmě stále možnost asistence rodičů při testech žáků 1.-3. tříd.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, bez výuky tělocviku ve vnitřních prostorech, zpěvu a dodržením rozestupů). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost  žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZD.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Škola bude poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Plné znění materiálu, lze získat zde https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

V případě dalších otázek se prosím obraťte přímo na Ministerstva školství či zdravotnictví, která závazné pokyny pro školy vydávají.

Školní jídelna

První školní den bude oběd zajištěn pro žáky 2. až 9. ročníku, kteří ho budou mít do 31. 8. zaplacen (hotově nebo inkasem). 

Školní družina

Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole. Provoz školní družiny bude zahájen již od 1. září.

Organizace prvního týdne

První ročník
1. září proběhne pokud možno normální první školní den. Vyučování začne v 7:30 hodin a skončí přibližně v 9:00 hodin. Prvňáčci si s sebou vezmou aktovku, přezůvky a zámeček na skříňku do šatny.  Prosíme o omezení doprovodu žáků na co nejmenší počet dospělých. Všichni členové doprovodu musí mít po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídě) nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor). Prvňáci mají ochranu dýchacích cest (rouška/respirátor) pouze ve společných prostorách, ve třídě nemusí.

2. září budou žáci testováni ve třídě za asistence paní učitelky nebo za přítomnosti rodičů. Výuka od tohoto dne bude probíhat podle rozvrhu.

Druhý až devátý ročník
První školní den budou žáci končit po třetí vyučovací hodině. 2. a 3. září bude vyučování ukončeno nejdéle po páté vyučovací hodině.  

 

 

První školní den roku 2021/2022

Den s obnovitelnými zdroji

V úterý 21. září se žáci 8. a 9. ročníku Základní školy Čestice se svými třídními učiteli zúčastnili exkurze do volyňské VOŠ a SPŠ. Projektu Den s obnovitelnými zdroji se rovněž účastnili žáci ZŠ Čkyně. Střední průmyslová škola ve Volyni se zaměřuje na stavební odvětví, výrobu nábytku i umělecký design – právě tyto obory mohou být atraktivní pro žáky vyšších ročníků při volbě budoucího studia i povolání.

V úvodní části programu, pořádané v přednáškovém sále střední školy, byli žáci seznámeni s problematikou obnovitelných zdrojů energie, jimiž se škola dlouhodobě zabývá. Součástí přednášky byla zajímavá prezentace i soutěž o drobné odměny. Následně si pedagogové střední školy žáky rozdělili do skupin, v nichž se žáci seznámili se školou a podrobněji poznali její studijní obory. Mohli si tak prohlédnout přístroj na vyměřování místností, model auta na vodíkový pohon či model tepelného čerpadla, vyzkoušeli si práci v truhlárně nebo sestavovali nábytek na monitoru počítače. Nechyběla ani prohlídka učeben, tělocvičny, knihovny či posilovny.

Žáci poznávali obnovitelné zdroje, studijní obory i prostory průmyslové školy interaktivním, velmi zajímavým způsobem. V prezentaci o energii viděli mnoho animací a fotografií, za správné odpovědi nebo rychlé sestavení dřevěné kostky z dílků dostali např. malý hlavolam nebo propisku. Na památku si odnesli unikátní pravítko s vlastním jménem z 3D tiskárny a příručku s užitečnými informacemi z několika předmětů. Škola pro ně také ve své jídelně připravila oběd.

Exkurze žáky zaujala, především je bavily soutěže i možnost vyzkoušet si různé obráběcí stroje. Možná jim pomůže také v rozhodování o budoucím studiu a povolání.

Petr Ryšlavý a Roman Heimlich

Fotogalerie

Oznámení o ředitelské volnu

Vážení rodiče,

podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a po dohodě se zřizovatelem školy vyhlašuji volné dny na pondělí 25. 10. a úterý  26. 10.2021 z důvodu stavebních úprav ve třídách v budově základní školy.

Provoz školní družiny bude pro přihlášené žáky zajištěn od 6:30 do 16:00 hodin (při minimálním počtu 10 žáků).

V době ředitelského volna nemá žák nárok na dotovaný oběd. Cena oběda v tyto dny bude 75,- Kč.

Zájem o pobyt ve školní družině včetně obědů budou zjišťovat vychovatelky školní družiny v následujících dnech.

Děkuji za spolupráci.

Martina Kalová

Žádost o ošetřovné z důvodu nařízení karantény

Pokud je nařízena karanténa celé třídě, vystaví škola na žádost rodičů dítěte do 10 let formulář Žádost o ošetřovné. V případě potřeby volejte na telefonní čísla 776 212 288 nebo 777 126 030.

Covid ve škole a testování 8. a 15. listopadu

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu více případů Covid-19 pozitivně testovaných osob ve škole Vás žádáme, abyste v případě respiračních potíží neposílali své dítě do školy a kontaktovali lékaře.

Čestický brambor - vyhodnocení

Do letošního dvacátého sedmého ročníku soutěže Čestický brambor bylo přihlášeno 161 výtvarných a 40 literárních prací. Jedná se o literárně-výtvarnou soutěž, v níž soutěží žáci ve čtyřech kategoriích rozdělených podle věku. Do první kategorie patří práce dětí první až třetí třídy, do druhé kategorie řadíme práce žáků čtvrté a páté třídy, do třetí kategorie náleží žáci šesté a sedmé třídy a ve čtvrté kategorii soutěží účastníci z osmé a deváté třídy. Literární část soutěže je rozdělena na prózu a poezii. Výtvarná část je rozčleněna na práce jednotlivců, skupin a díla prostorová.

Tentokrát děti psaly a výtvarně tvořily na téma Přichází v tisících převlecích. Soutěže se zúčastnilo dvanáct škol ze Strakonicka i Příbramska a Prachaticka – základní školy z Březnice, Cehnic, Čestic, Katovic, Strakonic (Dukelská, F. L. Čelakovského, Krále Jiřího z Poděbrad, Povážská), Střelských Hoštic, Radomyšle a Volyně, dále Gymnázium Strakonice a Domov Petra Mačkov.

Výtvarné práce hodnotili vyučující Marcela Ouředníková, Eva Žejdlová a malíř Petr Mitro, literární příspěvky posoudili učitelé Jitka Bártíková, Barbora Tomanová, Petr Ryšlavý a ředitelka školy Martina Kalová.

Slavnostní vyhlášení vítězných prací se letos vzhledem k nepříznivé covidové situaci neuskuteční, výsledky obdržely jednotlivé školy. Vítězové soutěže dostanou ceny osobně do konce listopadu.

Mgr. Petr Ryšlavý

Galerie vítězných prací

Seminář a degustace v rámci Skutečně zdravé školy

Pokud covidová situace dovolí, proběhne v rámci programu Skutečně zdravá škola v úterý 23. 11. 2021 praktický seminář pro kuchařky spojený s ochutnávkou pro veřejnost Jak vařit z čerstvých sezónních potravin. Tímto Vás zveme do školní jídelny na degustaci, která proběhne od 16:30 do 17:30 hodin, případně i na samotný seminář začínající v 13:30 hodin. Svou účast prosíme nahlašte na adrese kalova@skolacestice.cz nebo na tel. číslech 776 212 288 a 777 126 030 nejpozději do pátku 19. 11. 2021 do 12:00 hodin.
Těšíme se a doufáme v hojnou účast.

Modernizace vybavení družiny

Naší škole se podařilo získat z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021 – finanční prostředky ve výši 45 000,- Kč na projekt Modernizace vybavení družiny. Finanční spoluúčast zřizovatele je 11 789,- Kč. Z celkových prostředků 56 789,- Kč jsme nakoupili stavebnice a výtvarné stolky. Při výběru stavebnic jsme se soustředili nejen na to, aby šly stavět dle plánku (děti se učí v plánku číst), ale i dle jejich fantazie. Všechny stavebnice rozvíjí technické schopnosti, motoriku, představivost. Stavebnice jsou plně využity, každý den po dobu trvání družiny. Výtvarnými stolky jsme doplnili vybavení družiny. Jejich používání nám usnadní práci, v dětech rozvíjí samostatnost (děti si věci berou samostatně a učí se je po dokončení práce vracet zpět na své místo a udržovat je v pořádku).

Vychovatelky školní družiny ZŠ Čestice

Fotogalerie

Testování

Vážení rodiče, testování dětí bude ve škole probíhat každé pondělí až do odvolání.

Nabídka volného místa

Od 1. února 2022 přijmeme paní učitelku/pana učitele na výuku českého jazyka a literatury.

Nabízíme prostředí moderní školy v krásné přírodní zahradě s dobrým kolektivem žáků i pracovníků.

Těšíme se na váš profesní životopis, praxe a reference vítány, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme profesní růst, skvělou kuchyni, vlídné a přátelské zacházení.

PF 2022

PF 2022

Testování po prázdninách

Od pondělí 3. 1. 2022 se budou testovat všichni žáci i zaměstnanci bez ohledu na očkování a prodělání covidu. Testování bude probíhat ve třídách první hodinu. Všichni žáci i zaměstnanci budou mít nasazenou roušku až do výsledku testu.

Výtvarný kroužek

Vážení rodiče, 
výtvarný kroužek paní Jaroslavy Kupkové nebude ze zdravotních důvodů probíhat až do odvolání.
Děkujeme za pochopení

!!POZOR ZMĚNA!!
Kroužek prozatím běží dál, přerušen bude přibližně v půlce února. O termínu budeme informovat.

Pohyb pro ženy - nabídka pro maminky (nejen) čestických školáků

Vážení rodiče - milé maminky,
informujeme vás o možnosti účastnit se otevřených lekcí / individuálních tréninků v oboru "zdravotní tělovýchovy" pro ženy, které vede paní Klára Benešová, maminka jednoho z našich prvňáčků. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Změny v testování

Vážení rodiče,

od 31. 1. 2022 se mění podmínky antigenního  testování žáků na COVID-19. Nebudou se testovat žáci, kteří měli nejpozději před 30 dny pozitivní PCR test. Také se na ně nebude vztahovat případná karanténa. Tuto skutečnost je nutné co nejdříve doložit jakýmkoli způsobem (Tečka, SMS, papírové potvrzení) třídnímu učiteli.

OČR v době karantény

Vážení rodiče,

v současné chvíli platí, že škola již OČR z důvodu uzavření školského zařízení nevystavuje ani nepotvrzuje. Formulář pro zaměstnavatele je k dispozici zde. Rodič formulář vytiskne, vyplní (formou čestného prohlášení) a odevzdá svému zaměstnavateli. OSSZ příp. zaměstnavatel si může nepřítomnost žáka u školy telefonicky ověřit.

Bohužel se nyní předpisy stále mění a informace se objevují i se zpětnou platností nebo účinností.

Děkujeme za pochopení.

Doučování žáků

V naší škole probíhá realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Olympijské kruhy v naší tělocvičně

Zápis k povinné školní docházce

Informace k zápisuInformace k zápisu

Kritéria k přijetíKritéria k přijetí

Pozvánka na webinář pro rodiče budoucích prvňáčků

Webinář "ABY ŠKOLA BYLA MÍSTEM, KAM SE TĚŠÍME, ANEB JAK SE NA ŠKOLU DOBŘE PŘIPRAVIT" je realizován v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání II ORP Strakonice a je zdarma.

Čipy v jídelně a elektronické odhlašování obědů

Informace - strava.czInformace - strava.cz

Konec respirátorů

Od pondělí 14. 3. 2022 se pro všechny osoby ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech školy.

Lyžařský kurz sedmé a osmé třídy

Lyžařský kurz sedmé a osmé třídy

  Po dvouleté přestávce způsobené známou  okolností se nám podařilo uspořádat lyžařský kurz pro naše žáky. Konal se ve dnech 14. - 18. března na nedalekém Zadově, který nahradil původně plánovaný šumavský Špičák. K této změně jsme přistoupili z důvodu možnosti získání dřívějšího termínu, jak se později ukázalo podle vývoje počasí, udělali jsme dobře. Sjezdovky na Zadově byly pokryty dostatečnou vrstvou technického sněhu a zejména dopolední lyžování bylo velmi pěkné. Využívali jsme jak sjezdovky na Kobyle s malým vlekem a lanovkou, tak i kratší sjezdovku U Horejšů s vlekem.

  Lyžovalo se  ve třech družstvech, rozdělených podle počáteční zkušeností žáků s lyžemi. Jako zázemí nám dobře posloužil hotel Zadov s dvoulůžkovými a trojlůžkovými pokoji a dobrou kuchyní. Poskytl  nám i prostory pro večerní aktivity s programem Do světa, přednášku a diskotéku na závěrečný večer.

  Díky finanční podpoře Jihočeského kraje a obce Dřešín jsme mohli také zajistit instruktora - traséra pro našeho žáka se zrakovým postižením.

  Celý kurz je možno hodnotit kladně,určitě splnil svůj účel a většina ze zúčastněných odjížděla s dobrým pocitem a hezkými zážitky.

  zapsal Mgr. Luděk Zdeněk

                                                                                    

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023

Informace k zápisuInformace k zápisu

Kritéria k přijetíKritéria k přijetí

Žádost o přijetí dítěte do MŠŽádost o přijetí dítěte do MŠ

Ukliďme Česko

Naše škola se zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Dali jsme si za cíl uklidit městys Čestice a jeho nejbližší okolí. Akce proběhla 12. a 13. dubna. Do úklidu se zapojili žáci všech ročníků se svými učiteli. Odpadu se nasbíralo opravdu hodně, odhadem asi 250 kg. Nejvíce prokoukl park u čestického zámku. Plánujeme se zúčastnit i podzimního úklidu Česka.

Koncert pro Stonožku

Ve středu 20. dubna si společně zazpívaly děti z Čestic, Štěkně a Dukelské v Kostele svaté Markéty ve Strakonicích na Stonožkovém koncertu. Se zpěvem se přidal i sbor pedagogů a přátel ZŠ Dukelská - PePř. Výtěžek z koncertu bude poslán na konto Stonožky a Charity ČR Strakonice.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

V pátek 22. dubna se na naší škole konal zápis k základnímu vzdělávání. Ve škole jsme přivítali 19 dětí se svými zákonnými zástupci a sourozenci. O odklad požádali zákonní zástupci dvou žáků. Setkání s rodiči a budoucími prvňáčky bylo z našeho pohledu velmi příjemné, děti s nadšením předvedly, co se již za svůj život stačily naučit. Nakonec si domů odnesly upomínkový list na tuto důležitou událost a drobné dárečky od žáků ze školní družiny. Všichni se těšíme na naše další setkání.

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Pozvánka na Den otevřených dveří a školní slavnost

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023 - rozhodnutí

Hromadné rozhodnutí o přijetí Hromadné rozhodnutí o přijetí

Mladý zdravotník a záchranář

Mladý zdravotník a záchranář

V pátek 13.5. 2022 jsme po dvou letech zase jeli do Strakonic na soutěže pořádané ČČK a HZS Mladý zdravotník a Mladý záchranář. Měli jsme dvě starší družstva vedená Bárou Zdeňkovou a Jakubem Valentou a jedno mladší družstvo vedené Vendou Rabou. Sešli jsme se na autobusovém nádraží ve Strakonicích a společně vyrazili na venkovní plavecký areál, kde se soutěže konaly. Hned po příchodu se šli všichni figuranti namaskovat, aby se mohlo jít co nejdříve soutěžit. My jsme si zatím opakovali otázky na test, uzly a obvazovou techniku, abychom později byli co nejlepší. Asi okolo čtvrt na deset byl nástup, kde jsme si vylosovali startovní čísla a rozhodčí nám popřáli hodně štěstí. V půl desáté už jsme byli na prvním stanovišti, kde jsme museli ošetřit chlapce, který spadl z houpačky. Kromě drobností, na které nás rozhodčí upozornili, jsme to zvládli. Když jsme úspěšně prošli všech šest stanovišť, odevzdali jsme kartu s výsledky a poté jsme pokračovali v areálu v soutěži pořádanou hasiči, Dokaž, že umíš (DUM). V této soutěži jsme házeli granátem, stříleli ze vzduchovky, balili evakuační zavazadlo apod. Největší zábava bylo IPCHO, když jsme se museli oblékat do ochraného oděvu. Po dokončení všech úkolů jsme si dali bagetu a čekali, než pořadatelé spočítají výsledky. Okolo jedné hodiny byl zase nástup, kde proběhlo vyhodnocení obou soutěží. U Mladého zdravotníka nám nejprve řekli, že jsme se umístili na čtvrtém místě, z čehož jsme nebyli vůbec nadšeni. Než nám však předali ceny, zjistili, že to popletli a my se umístili na prvním místě! Měli jsme z toho opravdu radost. Náš druhý tým byl třetí a mladší družstvo se umístilo na šestém místě. U Mladého záchranáře bylo umístění obdobné – my jsme byli na 1.místě, druhý starší tým na 3.místě a mladší tým tentokrát na 4.místě. Převzali jsme si ceny, poháry a medaile a pak jsme rovnou vyplnili přihlášku na krajské kolo do Písku, na které se už velmi těšíme. Naše kapitánka, Barbora Zdeňková, udělala rozhovor pro média a poté už jsme plní radosti vyrazili zpět domů.

                                                                                   Zapsala Jitka Pelešková

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy