logotyp

Zájmové kroužky

V mateřské škole mohou děti navštěvovat následující kroužky:

- Angličtina pro nejmenší
- Šikovné ručičky
- Logopedické hrátky
- Lidové tance pro nejmenší
- Malování a relaxace

Kroužek Šikovné ruce - informace

                 K R O U Ž E K
        „Š I K O V N É   R U C E

 

 

Kroužek je zaměřen na seznamování a osvojování si zajímavých tradičních i netradičních výtvarných a pracovních technik, postupů a materiálů. Rozvíjení fantazie, podněcování spontálnosti dětského výtvarného projevu.

 

Každé dítě prožije radost, kterou mu přinese tvoření a pocit úspěchů z výsledného díla.

 

Kroužek bude probíhat vždy 1x za 14 dní od 14.15 hodin v pondělí na třídě „Ježků“.

 

Cíl:

  • Rozvoj jemné motoriky, jemného pohybu prstů

  • Rozvoj citu pro různé materiály

  • Rozvoj estetického a prostorového cítění

  • Rozvoj volních vlastností / pečlivost, cílevědomost, trpělivost, přesnost 

  • Rozvoj pracovních návyků / správné držení pracovního nástroje 

  • Dodržování zásad bezpečnosti a hygieny

 

Příklady nabízených činností, které budou doplňovány a obohacovány

Práce s drobným přírodním materiálem

  • Modelína, plastelína, modelovací hmota, domácí modelína, slané těsto, tvrdnoucí hmota …

Činnosti :

Hnětení, válení, mačkání, vykrajování

 

Práce s papírem

Měkký papír, tvrdý papír, karton, lepenka, krepový papír

Činnosti:

Skládání, slepování, stříhání, mačkání, překládání, nalepování

Práce s textilem – látka, provázek, vlna

Látka, provázek, vlna, lýko, chemlon……

Činnosti :

Nalepování, uzlování, vázání, stříhání, navlékání……

Práce s barvou a lepidlem

Lepidlo v tyčce, Herkules, klovatina, různé druhy tekutých barev, prstové barvy, vodovky, tempery…..

Činnosti:

Natírání a roztírání v ploše štětcem, otisk netradičního materiálu, otisk prstem, spojování lepidla   a barvy…..

 

 

Jednotlivé práce a výrobky budou vystaveny v šatně „Ježků“ k nahlédnutí rodičům.

 

Podle možností zapojení do výtvarných soutěží s kolektivními prácemi dětí z kroužku                        Vánoce,Hasiči,Čestický brambor,……


Výuka cizích jazyků v MŠ

Výuka cizích jazyků v MŠ

Kolem otázek rané výuky cizích jazyků se neustále vede řada teoretických diskusí. Je shledáváno mnoho argumentů, které hovoří o vhodnosti a efektivitě těchto aktivit, a stejně tak existuje i mnoho názorů a argumentů opačných. Mnohé nejasnosti vznikají tím, že bývají zaměňovány dvojjazyčná výchova a cizojazyčná výuka, že není k dispozici dostatek poznatků a zkušeností o metodách práce s dětmi, diskutuje se o tom, kdy, resp. v jakém věku, je nejvhodnější s cizím jazykem začít apod. Ve stručnosti se pokusíme některé tyto jevy a okolnosti vyjasnit. Jaký je rozdíl mezi dvojjazyčnou výchovou a dvojjazyčnou výukou Dvojjazyčnost (bilingvismus) je schopnost mluvit dvěma jazyky, schopnost komunikovat pomocí jak prvního, tak i druhého jazyka (Průcha, Pedag. slovník). Naproti tomu dvojjazyčná výuka je výuka probíhající ve dvou jazycích, zaměřená na to, aby si jedinci vytvořili komunikační kompetence také v jiném jazyce, než je mateřský (Průcha, Pedag. slovník). Rozlišujeme bilingvismus přirozený, přímý či rodinný, a bilingvismus školský. Přímý bilingvismus znamená, že se dítě učí dvěma jazykům zároveň (simultánně) od svých rodičů, jejichž mateřské jazyky jsou rozdílné. Dítě se učí oběma jazykům současně a obou jazyků přirozeně užívá ke komunikaci se svým okolím. Můžeme to chápat tak, že má dítě v podstatě mateřské jazyky dva. Školský bilingvismus (institucionální či školní) znamená, že dítě svých znalostí druhého jazyka nabývá až při vstupu do školské instituce (včetně mateřské školy), kde probíhá dvojjazyčná komunikace a výuka. Druhému jazyku se dítě učí až tehdy, má-li znalost mateřského jazyka. Jazykům se tedy učí postupně (konsekutivně). Znamená to, že dítě má jeden mateřský jazyk, a že i jazyk, kterému se učí, byť od nejútlejšího věku, je jazykem dalším, cizím, nikoli mateřským. Přirozený bilingvismus, tedy přirozené dvojjazyčné prostředí, je pro dítě nejlepší a nejefektivnější. Hlavní podmínkou pro dobrý vývoj jazyků u dítěte je dodržení pravidla "jeden člověk, jeden jazyk" (Grammontovo pravidlo). Existuje ještě tzv. bilingvismus intenční, který napodobuje podmínky bilingvismu přirozeného. Znamená to, že dítě si v rodinném prostředí osvojuje dva jazyky, ale jeden z nich není mateřským jazykem dotyčného rodiče. Podmínkou je, že znalost jazyka je u tohoto rodiče výborná a že je přísně dodržováno Grammontovo pravidlo.

 

 

Má-li být výuka cizího jazyka v praxi mateřských škol smysluplná a účinná, vyžaduje dostatečnou jazykovou kvalifikovanost i metodickou zkušenost vyučujícího. Je nutno důsledně uplatňovat formy a metody, které odpovídají potřebám, možnostem a celkové mentalitě předškolního dítěte a dodržovat podmínky, které stanovuje RVP PV. Postup by měl být vždy takový, aby učení se cizí řeči bylo co nejpřirozenější součástí běžného života a

činností dětí. V souladu s těmito požadavky i dlouhodobějšími praktickými zkušenostmi nabízíme pedagogům následující doporučení:

· V podmínkách běžné mateřské školy (tedy tam, kde se jedná o výuku, nikoli o vytváření dvojjazyčného prostředí) se nejlépe pracuje s dětmi ve věku 5 - 6 let.

· Osvědčuje se průběžná práce s dětmi, přirozené uplatňování cizojazyčných aktivit v běžném denním programu, zařazování krátkých jazykových chvilek při nejrůznějších činnostech a situacích (podle obsahu činností, podle psychického naladění dětí apod.). Doporučuje se co nejčastější a pestrá individuální komunikace s dítětem, rozvíjená na citovém základě.

· S úspěchem lze uplatňovat běžné metody práce s předškolními dětmi, kde se pojí slovo s pohybem, hudbou či dalšími činnostmi, metody podněcující k aktivitě, poutající zájem dětí, vytvářející a podporující pozitivní citovou motivaci. Nabízené spektrum činností by mělo být pestré a rozmanité (můžeme využívat různá říkadla, básničky, písničky, scénky, pohádky, pokyny a instrukce v rámci nejrůznějších her či režimových aktivit, komentáře každodenních rituálů, běžné komunikační aktivity - např. pozdravy, poděkování, jednoduché otázky či odpovědi apod.).

· Slovní zásobu i fráze je účelné volit z okolí dítěte, a tedy vztahovat je k "tady" a "teď"; tzn. uplatňovat taková slova a slovní spojení, která odpovídají běžným tematickým okruhům, prostředí mateřské školy a životu dětí a která tak děti mohou přirozeně používat a setkávat se s nimi i mimo mateřskou školu.

· Důležité je uplatňovat pomalejší řeč, dělat delší prodlevy mezi větami, jasně artikulovat až přehánět přízvuk, používat jednoduché a krátké věty, bez vedlejších vět a vsuvek, používat jednoduchých otázek, příkazů apod.

· Je třeba stálého opakování, a to nejen izolovaných slov, ale slovních spojení, stejně tak i říkadel, písniček apod.

· Co se týče rozsahu "látky", zdá se, že "méně je více".

· Pokud má seznamování dětí s cizím jazykem podobu soustředěné, řízené a časově ohraničené činnosti, měla by být doba této činnosti max. 20 - 30 minut (dle trvání zájmu dětí). Lépe je zařazovat ji dopoledne, a nebo po 14. hod., což odpovídá fyziologickému kolísání soustředěnosti dětí během dne. Pro tuto formu práce je vhodné děti vybírat, přičemž je třeba si všímat zejména celkové vývojové úrovně dítěte (intelekt, řeč, sociální zralost), přání dítěte a postoje rodičů.

· Tato soustředěná "výuková" činnost by měla být zařazována alespoň dvakrát týdně, jinak děti hodně zapomenou; zařazování systematické "výuky" jednou týdně se jeví jako málo efektivní. Vhodnější je kombinovat tuto "soustředěnou" činnost s průběžným opakováním a přirozeným používáním již osvojeného v běžných činnostech.

· Vzhledem k výjimečným rozlišovacím a imitačním schopnostem je nutné poskytovat dítěti dobrý, resp. dokonalý, jazykový vzor. Kvalita jazykového vzoru je velmi důležitá, neboť získá-li dítě v předškolním věku chybné návyky (např. v intonaci či výslovnosti), jsou tyto návyky natolik zafixované, že je později prakticky nelze odbourat. Pokud není vyučující schopen dobrý jazykový vzor poskytovat, doporučuje se hojně používat jazykově dokonalých zvukových nahrávek.

· Osvědčuje se zapojit také rodiče a seznámit je nejen s obsahem, ale zejména se způsobem, jakým se s dětmi pracuje; můžeme jim tak nabídnout vhodné metody pro práci s dítětem doma, "usměrnit" jejich často nepřiměřená očekávání a předejít tomu, aby v důsledku neznalosti věci a nedostatečného poučení nebyli slabými výsledky "výuky" zbytečně zklamáni.

· Nutno si uvědomit, že při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Kvalita a stupeň osvojení řečových dovedností a jazykových prostředků nemusí být rozhodující. Tyto aktivity je třeba

vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno.

 

 

Dnes jsou v praxi využívány různé formy seznamování dětí s cizím jazykem, od průběžné nenásilné nabídky realizované učitelkami, až po nejrůznější kroužky organizované najímanými agenturami. Některé formy jsou vhodné více, jiné méně a rozdílná je i jejich účinnost. Lze se setkat např. s tím, že jsou děti vzdělávány způsobem, který nedostatečně respektuje specifika pedagogické práce s předškolními dětmi a jejich vývojové možnosti. Výsledky jsou pak nevalné a motivační funkce k dalšímu vzdělávání pro děti téměř nulová. Na druhé straně jsou známy i případy, že děti, které se s angličtinou v mateřské škole setkávají při běžných hrách a aktivitách, jsou na konci svého předškolního období schopné komunikovat mezi sebou i s učitelkou už z velké části v angličtině. Výuku vede buďto učitelka, resp. český lektor, nebo ji lektorsky zajišťuje rodilý mluvčí. Zejména v tomto směru se velmi liší státní mateřské školy a školy soukromé. Soukromé školy se snaží vytvářet přirozené cizojazyčné prostředí, které je určeno zejména dětem z bilingvních rodin. Často se zde na výuce podílejí rodilí mluvčí. Tomu odpovídá také vysoké školné (v rozpětí od cca 4 000,- Kč do 15 000,- Kč měsíčně). Při výuce je uplatňována především přirozená metoda.

Státní mateřské školy uplatňují dvě možnosti. Nejběžnější formou je výuka anglického jazyka v podobě krátkých, rozdílně intenzivních kurzů. Obvykle se jedná o jednotýdenní cca hodinové lekce nabízené jako "nadstandard", jsou hrazeny rodiči. Někde jsou zajišťovány rodilými mluvčími. Druhou formou je integrovaná výuka. To znamená, že ji vede učitelka sama, a že s angličtinou běžně pracuje v celodenním vzdělávacím programu, propojuje ji s různými vzdělávacími i režimovými činnostmi, aktivní zábavou a hrou. Někdy bývá angličtina propojena s počítačovými programy. Každá z těchto forem má své pro i proti. Optimálně by mohl fungovat model propojující obě tyto možnosti. To znamená, že integrovanou průběžnou výuku zajišťuje učitelka mateřské školy a dokonalý jazykový vzor poskytuje dětem rodilý mluvčí, např. v podobě pravidelných lekcí.

Národní plán výuky cizích jazyků na léta 2005 - 2008 počítal výhledově s tím, že se základy angličtiny by se měly seznamovat již děti v posledním ročníku mateřské školy. Se systematickou výukou angličtiny pak začnou děti v první třídě základní školy. Nutno dodat, že nemá jít o klasickou výuku jazyka, ale o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků, jako jeho příležitost nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno. Děti by se neměly učit jen jazykovým dovednostem, ale také se seznamovat s okolním světem, rozšiřovat si obzor poznání v době, kdy jsou na podněty okolí velmi citlivé. Výuka by měla mít multikulturní rámec, děti by měly poznávat i reálie jiných zemí, učit se o kultuře jiného národa, toleranci k cizincům, rozvíjet své multikulturní postoje.

Problémem však zůstává, že pro zahájení výuky cizích jazyků v mateřských školách nejsou vytvořeny potřebné podmínky. Nějakou dobu tedy potrvá, než zajištěny budou. Největším problémem je nedostatek kvalitních a dostatečně kvalifikovaných vyučujících. Stejně tak chybí i ucelené metodické a didaktické materiály.

MŠMT se rozhodlo řešit urychleně otázku vhodné metodiky, která by pravděpodobně mohla řešit některé problémy v počáteční fázi realizace programu Národního plánu výuky cizích jazyků v předškolním vzdělávání. Metodika by měla formulovat základní zásady rané cizojazyčné výuky dětí. Její klíčovou součástí by měla být nabídka vhodných aktivit, témat, slovíček a slovních spojení, běžných otázek či pokynů, které reflektují přirozené prostředí, v němž dítě vyrůstá a v němž je vzděláváno, stejně tak i příklady říkadel, písniček, her, pracovních listů apod. Kromě textové části by měla obsahovat i audiovizuální materiál s praktickými aktivitami pro děti (písničky, pohádky, scénky apod.), a pochopitelně také jednoduché a praktické instrukce ke všem metodickým materiálům. Součástí metodiky by měl být také audiovizuální didaktický materiál pro vyučující, kde by byly některé aktivity, doporučované v metodice, prezentovány např. ve formě krátkých "modelových" sekvencí, aby vyučující mohli sami vytvářet a nabízet dětem aktivity analogické.

Současně s metodikou by měla být realizována i podpůrná opatření na její implementaci (jazykové vzdělávání učitelek mateřských škol, didaktické workshopy a semináře apod.).


Nabízíme seznamování s AJ

Angličtina do školky

Nabízíme seznamování s anglickým jazykem pro předškoláky. Děti budou seznámeny s názvy dnů v týdnu, pozdravy, názvy ovoce a zeleniny, zvířat, hraček, barev atd. Vše hravou formou s využitím obrázkových karet, písní, pohybových aktivit a omalovánek. Čerpáno bude z výukového materiálu pro předškolní vzdělávání „Teddyś Train“, „Cookie and friends“ a Metodiky výuky anglického jazyka pro předškolní vzdělávání. Využití písní v originále. Kroužek bude probíhat po odpoledním odpočinku v úterý 1x za 14 dní.

Seznamuje Bc. Miloslava Švehlová


RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy